Uradne ure

Termini in lokacija za uradne ure KS Mesto Idrija:
Sreda 21.2.2024 (izvedeno)

Sreda 13.3.2024 (izvedeno)

Sreda 17.4.2024 (izvedeno)

Sreda 22.5.2024 (izvedeno)

Sreda 19.9.2024

Sreda 23.10.2024

Sreda 20.11.2024

Lokacija: Mestna dnevna soba Pr’ Golitu od 16 do 17 ure.

Pridite in povejte vaše predloge, ideje, kritike, pohvale … al pa tut marbet sam mal padebatirat …

Enajste uradne ure KS Mesto Idrija (povzetki)

ODGOVOR:

1. Odgovor s strani Občine Idrija še čakamo.

2. Odgovor še čakamo.

3. Odgovor s strani Komunale Idrija: Na podlagi ogleda zemljišča, ki se nahaja pred večstanovanjskim objektom na naslovu Lapajnetova ulica 13, 15 in 17, se strinjam, da je asfaltna površina neravna, z mrežastimi razpokami, zelo poškodovana in neurejenimi jaški. Glede na to, da je navedeno zemljišče v lasti Občine Idrija, vam lahko priskrbimo le ponudbo za sanacijo poškodovanega asfalta, medtem, ko v nadaljevanju le to akceptira ali zavrže Občina Idrija.

4. Odgovor s strani Komunale Idrija: Kot veste je tudi v letošnjem letu potekala akcija pod imenom: »pokosili bomo, ko se bodo čebele najedle«, katere predhodne uskladitve so potekale med KS Mesto Idrija in Občino Idrija. Iz omenjenega izhaja, da visoke trave, v skladu z dogovorom, nismo smeli pokositi in sicer vse do preklica AKCIJE. 

Opcija, da v naslednjem letu mogoče iz seznama AKCIJE izločimo nevarna območja. Tukaj mislimo predvsem na cesto IX. Korpusa (ovinki, zelo nevarna cesta zaradi slabe preglednosti …).

5. Odgovor s strani Spar Idrija: Smo uredili, da se zdaj luči zapirajo ob 22 uri tako kot je bilo prej. Kar se pa tiče skrinje pri blagajnah bomo zasenčili vendar mislim, da to ni tako zelo moteče kot parkirna hiša.

Desete uradne ure KS Mesto Idrija (povzetki)

Dne: 17.4.2024

Prisotni članici KS: Dragica Basile, Damjana Žonta

Na pogovor s krajani se je omenjenega dne oglasila krajanka ga. Majda Mozoli iz Grilčeve ulice in nam dostavila pismo oziroma prošnjo s podpisom več krajank, katere naprošajo KSMI, za podporo in omogočanje urediti organiziranega prevozaa iz Grilčeve , ul. IX Korpusa, Pot v Češnjice idr.

Predlagajo, da bi tak organiziran prevoz uredili tudi za druge oddaljene ulice v Občini Idrija, ker verjamejo, da se starejše osebe soočajo s podobnimi težavami.

Povedo, da so se podpisale samo 4 osebe, vendar je za prevoz iz omenjenih ulic zainteresiranih najmanj 18 oseb. Omenjena gospa navaja, da gredo zelo težko v trgovino in po drugih opravkih, ker je pot strma in jo le s težavo obvladujejo. Počutijo se popolnoma izolirano. Če bi imeli prevoz bi se udeleževali tudi srečanj na kavi in bi imeli več socialnega stika, kar bi pmenilo tudi vsaj malo družabnega življenja.

Prevoz bi lahko organiziral morda le 2-3x tedensko.

ODGOVOR:

V pridobivanju. Na Občino Idrija poslano dne 7.5.2024.

Devete uradne ure KS Mesto Idrija (povzetki)

Dne: 13.3.2024

Prisotni članici KS: Metka Fortuna, Polona Ozebek Lampe

Na devetih uradnih urah ni bilo prisotnih krajanov.

Osme uradne ure KS Mesto Idrija (povzetki)

Dne: 21.2.2024

Prisotna člana KS: Samo Kofol, Ivan Erjavec in krajan J.Č.

Krajan je izpostavil sledeča opažanja:

1) VPRAŠANJE: Video Nadzor javnega prostora

Opaža, da imajo lastniki objektov v posameznih mestnih ulicah za lastne potrebe na hiši video nadzorne kamere, ki sočasno snemajo dostop do objekta in tudi gibanje po javni ulici. Po pregledu pojasnil na strani IP RS št. 07120-1/2020/400 z dne 4.6.2020 (Nadzorna kamera) in št. 0712-1/2022/352 z dne 28.3.2022 (Videonadzor javne površine) prosi za dodatno preverbo s strani Občine Idrija ali imajo lastniki pravico snemanja, ali potrebuje soglasje Občine, označiti ali kako drugače opozoriti krajane, da se izvaja snemanje javne površine in tudi kdo posnetke uporablja in koliko časa se jih hrani.

2) VPRAŠANJE: Čiščenje odseka ceste od Vojskarske do Bevka

Prosi, da se s strani Komunale Idrija pridobi podatek ali se redno čisti ta odsek in kdaj je bil nazadnje čiščen (odtočni kanali, veje, smeti, odpadki), ker je odsek zelo zanemarjen. Krajane bi bilo potrebno opomniti, da morajo za svojimi ljubjenčki pobirati pasje drekce.

3) POBUDA: Talne označbe in umiritev prometa na odseku ceste od Vojskarske do Bevka

Podan predlog, da bi bilo potrebno narediti talne robne označbe za pešče, da bi bilo razvidno, da se cesta uporablja tudi za sprehajalce (številni krajani Vojskarske uporabljajo ta odsek kot sprehajalno pot) in na enem delu ograja zaradi nevarnosti padca. Tudi postavitev znaka: omejitev 40, kot je bil postavljen včasih, da se za ta del odseka umiri hitrost prometa (nepregledno, ozko, povečan obseg prometa).

4) VPRAŠANJE: Pasji sprehodi v mestu

Prosi, za pojasnilo ali ima Občina kakšen predpis glede pasjih sprehod v mestu. Moti ga, da nekateri lastniki nimajo hišnega ljubljenčka (pes) na povodcu.

5) VPRAŠANJE/POBUDA: Nadzor Cross Trail motoristov

Prosi, za pridobitev pojasnila s strani Inšpektorata, ker opaža povečano uporabo gozdnih poti in dirkanje z Cross Trail motorji na območju od Idrija-Vojsko-Kanomlja (mehke doline, grapa Nikove). Gre za kršitev, ker se s tem povzroča tudi škoda in moti živali (hrup). Potrebno povečati nadzor in opomniti javnost, da obstaja nam najbližji poligon za dirkanje z Cross motorji v Žireh.

6) VPRAŠANJE/POBUDA: Vzdrževanje jezov na območju hudournika Nikova

V grapi Nikove so na območju od Bevka do Žabje vasi postavljeni 4 jezovi (zadrževalniki), ki so vsi polni kamenja in drobirja. Edino jez pri Bevku je lahko dostopen in se ga kolikor toliko redno prazni. Prosi za pojasnilo s strani koncesionarja glede vzdrževanja hudournika Nikova in da se izvede ogled terena. Pripravljen je tudi na skupni ogled z Občino in KS. Kljub nedostopnosti je potrebno ugotoviti kako bi se zadrževalnike (jezove) vsaj delno izpraznilo saj je to razlog za preliv visokih voda in poplavljanje ter zalivanje Žabje vasi. Zaproša tudi, da KS pridobi in objavi Načrt vzdrževanja vodotokov Hidrotehnika, ki ga je podjetje oddalo na Direkcijo za vode za leto 2024 (Novica: Županov teden, 24.1.2024)

ODGOVORI NA VPRAŠANJA:

1) VPRAŠANJE: Video Nadzor javnega prostora

KS Mesto Idrija stališče:

Na odgovor Občine Idrija še čakamo.

2) VPRAŠANJE: Čiščenje odseka ceste od Vojskarske do Bevka

Odgovoril pripravila Komunala Idrija: Jure Gantar (13.3.2024)

Odsek od Vojskarske do Bevka (odtočni kanali, veje, smeti, odpadki) je bil čiščen pred zimo 2023, (vsi vtoki, propusti-cevi in iztoki so bili strojno čiščeni), vsi moteči predmeti na vozišču kot so padle veje, kamenje… so odstranjeni sproti.

KS Mesto Idrija stališče:

Po pridobitvi odgovora smo se seznanili, da se čiščenje določenih odsekov LC ali JP izvaja po potrebi / po zaznavi stanja. Pri tovrstnih aktivnosti je aktivna vloga krajanov najboljši pristop, če menijo, da je stanje neurejeno in da javijo na Komunalo. Lahko tudi na KS Mesto Idrija.

3) POBUDA: Talne označbe in umiritev prometa na odseku ceste od Vojskarske do Bevka

Odgovoril pripravila Komunala Idrija: Jure Gantar (13.3.2024)

Za zarisovanje talnih označb mora najprej Občina sprejeti sklep-odlok, isto velja za prometne znake, delo nato izvedemo mi.

KS Mesto Idrija stališče:

Komunala je v vlogi izvajalca/vzdrževalca. Na odgovor Občine Idrija še čakamo.

4) VPRAŠANJE: Pasji sprehodi v mestu

Odgovoril pripravil MIRIC: Sabina Tehovnik Kumar (15.3.2024)

Vodenje psov na povodcih urejata tako Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20, 159/21 in 109/23; ZZiv) kot tudi Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 34/09, 28/12, 139/20; Odlok).
Tretji odstavek 11. člena ZZiv določa, da mora skrbnik psa na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu. Nadzor izvajajo redarji in policija.


Podobno določa tudi Odlok, ki na javnih površinah (po definiciji Odloka) prepoveduje voditi pse ali druge domače živali brez vrvice in pribora za odstranjevanje njihovih iztrebkov, jih puščati brez ustreznega nadzora ter puščati njihove iztrebke na javnih površinah. Nadzor izvajajo redarji. Sicer pa tovrstni nadzor izvajata redarja v okviru rednih nalog ali preventivnih akcij. Nadzor se izvaja samostojno ali v sodelovanju s PP Idrija in Enoto vodnikov službenih psov Miren. Ena takih zadnji akcij se je izvedla 13.3.2024.

O psih na javnih površinah je bil krajši članek tudi v Idrijskih novicah (št. 522 z dne 25.7.2023).

KS Mesto Idrija stališče:

Podatki o letnem številu nadzorov, lokacijah, številu izdanih opozoril in kršitev bi podkrepili ustreznost tovrstnih nalog. Učinki, spoštovanje ali izboljšanje vedenja o pravilih obnašanja lastnikov psov v nekem obdobju niso razvidni. Smatramo, da gre za posamične primere, da lastniki psov v mestu ta predpis večinoma spoštujejo. Smiselno bi bilo zbrati rešitve kako čim bolje informirati lastnike psov, sploh nove lastnike psov. Krajani prijave kršitve ne morejo podati, lahko pa opozorijo redarstvo na težavo, če je to reden pojav v določenem predelu mesta.

5) VPRAŠANJE/POBUDA: Nadzor Cross Trail motoristov

Odgovoril pripravil MIRIC: Sabina Tehovnik Kumar (15.3.2024)

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Idrija in Cerkno nima pristojnosti nadzora nad vožnjo v naravnem okolju (vožnja z vozili na motorni pogon ali drug lasten pogon, vožnja s kolesi v naravnem okolju). Inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem določb Zakona o ohranjanju narave in predpisov (151. člen), konkretnih upravnih aktov oziroma ukrepov, izdanih na njegovi podlagi, izvajajo inšpektorji, pristojni za ohranjanje narave, poleg teh inšpektorjev pa tudi lovski inšpektorji, če se določbe nanašajo na živalske vrste . Inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem določb tega zakona in predpisov, konkretnih upravnih aktov oziroma ukrepov, izdanih na njegovi podlagi, ki se nanašajo na vožnjo z vozili na motorni pogon v naravnem okolju, opravljajo poleg inšpektorjev, pristojnih za ohranjanje narave, tudi gozdarski, lovski, ribiški in kmetijski inšpektorji. Nadzor nad izvrševanjem določb zakona, ki se nanašajo na vožnjo z vozili na motorni pogon v naravnem okolju, izvaja poleg prej navedenih organov tudi policija (153.b člen).

Kot je razvidno iz uradnih spletnih strani, pristojni inšpektorati v sodelovanju s policijo izvajajo redni nadzor nad tovrstnimi nedovoljenimi ravnanji. Iz poročila za leto 2023, ki je dostopno na spletni strani https://www.gov.si/novice/2023-12-20-porocilo-o-akciji-nadzora-voznje-v-naravnem-okolju-2023/ je razvidno, da so tovrstni nadzor izvajali tudi v zavarovanih območjih Občin Idrija in Cerkno.


Vsekakor pa svetujemo, da se občan s čim več podatki (lokacije, ure, dnevi : med tednom ali vikendom….) obrne neposredno na pristojni Inšpektorat RS za naravne vire in prostor, Območna enota Nova Gorice , Trg Edvarda Kardelje 1, 5000 Nova Gorice, telefon 08 181 45 09; elektronska pošta: oe-ng.irsnvp@gov.si   (https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-naravne-vire-in-prostor/o-inspektoratu/obmocna-enota-nova-gorica/ .

KS Mesto Idrija stališče:

Pri tovrstnih aktivnosti je aktivna vloga krajanov najboljši pristop. Da v primeru zaznave že sami izvedejo prijavo. Prosili bi, da v takih primerih obvestite tudi KS Mesto Idrija. Z občanom lahko gremo tudi na teren in preverimo stanje in prijavo pripravi KS Mesto Idrija.

6) VPRAŠANJE/POBUDA: Vzdrževanje jezov na območju hudournika Nikova

KS Mesto Idrija stališče:

Na odgovor Občine Idrija še čakamo.

Sedme uradne ure KS Mesto Idrija (povzetki)

Dne: 15.11.2023

Prisotna člana KS: Samo Kofol in Iztok Vončina

Na sedmih uradnih urah ni bilo prisotnih krajanov.

Šeste uradne ure KS Mesto Idrija (povzetki)

Dne: 11.10.2023

Prisotna člana KS: Dragica Basile in Iztok Vončina

Na šestih uradnih urah sta bila prisotna dva krajana.

Štefan Likar z Razpotja 10 je izpostavil sledeče:

Pretvornik na Kobalovih planinah je v lasti RTV katera je po njegovih besedah pripravljena sofinancirati ureditev in asfaltacijo ceste od Razpotja do Loma (cca. 4 km) v višini cca. 30 – 40%. KSMI že preverja pri RTV, kakšen je dejanski status.

Zanima ga tudi ali ima Občina Idrija v planu ta del ceste urediti (asfaltacija), ter če ja – kdaj? Ali je opcija, da se sanacija izvede v več korakih – npr. 4 x 1 km? Z družino (dva šoloobvezna otroka) se v kratkem seli na omenjen naslov.

Krajan navaja, da je omenjen odsek ceste sicer s strani Komunale vsako leto pogredan in nasut, kar s seboj nosi določene stroške. Ob zadnji ureditvi se je baje zasulo kanale, kar ni uredu in povzroča ob deževju še dodatne probleme (stroške) na sami cesti.

Janko Čar z Vojskarske ulice je izpostavil problem zaraščenosti ob cesti Idrija – Vojsko, ki je po njegeovem mnenju porazna, nesprejemljiva in nujno potrebna ureditve. Kanali so neočiščeni (trava, grmičevje), kar povzroča neustrezno odvodnjavanje. Peš pot mimo “Špezarja” (cca. 30 m) pozimi ni nikoli očiščena in predstavlja nevarnost za pešce, ki tam hodijo (velika možnost poškodb zaradi zdrsa). Poleg omenjenega so na bližnji hiši nameščeni še sončni paneli, ki nimajo zaščite zdrsa snega in se le ta nato še dodatno usuva na omenjeno peš pot. KSMI bo zadevo preverila pri odgovornih

Pete uradne ure KS Mesto Idrija (povzetki)

Dne: 13.9.2023

Prisotni članici: Metka Fortuna in Polona Ozebek Lampe

Krajanka Zvezdana Pogačnik Novak, stanujoča na Kobalovi ulici 18 v Idriji se je na nas obrnila glede težav, s katerimi se sooča že preko 40 let. Stanovanjska hiša se nahaja ob strugu Nikove v »Žabji vasi«. Krajanka pravi, da ji je hišo poplavilo že 2x, razlog pa pripisuje previsoko postavljenim pragom v strugi Nikove od gradu do Žabje vasi, prav tako naj bi bili previsoko postavljeni tudi kanalizacijski vodi, saj so ji ob poplavljanju po hiši plavale fekalije.

Največji vsakodnevni problem pa predstavlja ne vzdrževana komunalna infrastruktura, speljana iz blokov na Beblerjevi ulici, ki poteka pod vrtom omenjene krajanke do struga Nikove. Krajanka pravi, da se v strug Nikove izlivajo fekalije, kar povzroča neprijetne vonjave. Ne vzdrževanje je pred leti ugotovila tudi sanitarna inšpekcija.

Izpostavila je tudi problem plazenja terena pod parkirišči blokov na Beblerjevi. Teren naj bi bil deloma v lasti Občine in deloma v lasti podjetja SGP Zidgrad.

Omenjeni dve težavi povzročata krajanki škodo na in v stavbi (ima polno foto materiala- razpoke po zidovih, dvig kapilarne vode, popokane ploščice,…), najhujše pa je življenje v vlagi in smradu, ki sta dobro načela njeno zdravje.

V imenu krajanke zaprosimo Komunalo, da nam poroča kdaj so bila nazadnje opravljena kakšna vzdrževalna dela na kanalizacijskem vodu iz Beblerjeve ulice preko parcele Kobalova 18 do Nikove.

Na Občino pa naslovimo vprašanje glede plazenja terena. Kaj so do sedaj ugotovili in kakšni ukrepi so načrtovani ter kdaj bodo realizirani.

Lahko Občini predlagamo tudi sodnega izvedenca, da pride pregledat situacijo.

Krajan Cveto Koder je pohvalil načine komunikacije članov sveta KSMI s krajani. Opozoril je na pozabljene projekte za ureditev Idrije. Izpostavil je področje Uta, ki je za Idrijo izjemnega pomena in bi ga bilo potrebno v OPPN opredeliti kot prostor za namene kulture in turizma. Za območje Uta obstaja program iz leta 1996 za kulturno poslovni center. Članom KSMI želi predstaviti sporočilnost arhitekta Podrecce o ureditvi osrednjega mestnega trga v Idriji.

Krajanka Jolanda Sedej je opozorila na del makadamskega parkirišča na Uti, tik ob asfaltiranem parkirišču pred Zdravstvenim domom Idrija. Tam hodi peš, kar je zaradi lukenj v makadamu in zaradi neosvetljenosti zelo nevarno. Želi, da se uredi osvetlitev in zasuje luknje.

Krajan Edvard Tratnik je opozoril, da je potrebno pristojne opozoriti, da se očisti strugo potoka Gačnik, kjer se za jezovi nabira material, ki ob močnejših padavinah predstavlja potencialno nevarnost za zamašitev mostov v Mrakovi ulici – most pri Faretu, most pri Kajfežu, most v križišču pri Trevnu, most pri Česniku. Enako velja za jezove v Slanicah.

Opozoril je, da je potrebno pristojne opozoriti, da rezervar za vodo pod Tičnico ni vzdrževan.

Podal je ideji, ki bi olajšali starejšim krajanom peš pot iz centra v dele mesta, do katerih vodijo klanci, npr. v Grilčevo ulico: lahko bi postavili preprosto vzpenjačo (npr. kot pri smučarskih skakalnicah v Planci) ali pa uvedli prevoze po principu Kavalirja v Ljubljani.

Po razgovoru s krajani, članica KSMI Metka Fortuna opozarja ne izrazito neurejeno cestišče (udrtine cestišča, luknje v asfaltu) od vrtca za gradom do žabje vasi. Krajane tega dela mesta zanima, kdaj se bo popravilo cestišče in kdaj most za gradom.

Uradne ure smo zaključili ob 17:00

Četrte uradne ure KS Mesto Idrija (povzetki)

Prisotna: Ivan Erjavec in Dragica Basile

Dne: 14.6.2023

Krajan: g. Marko Rožič

Zgoraj omenjeni gospod pove, da spremlja delo KSMI in ga pohvali.Ima nekaj pripomb-pritožb , čeprav meni, da se zaveda, da niso vsa v pristojnosti reševana KSMI, vendar upa, da jih bomo posredovali pristojnim.

 1. Moti ga zapora ceste Idrija-Spodnja Idrija , ker ni na vstopni točki table z napisom, ki bi voznike opozarjala, do kdaj bo  trajala zapora ceste.? Prepričan je, da bi izvajalec del to moral  narediti, tako, kot opaža , da se to to izvaja drugje.
 2. Moteče je tudi neurejenost cestišča, pred Rudniško dvorano, ker je tam vse zanemarjeno in polno plevela.
 3. Zanima ga tudi kdaj se bo začela izvajati  protipoplavna zaščita in ureditev ograje  v smeri proti Likarici?
 4. Pritožbo ima tudi na delo OU, ker ne obvešča krajane-občane o projektih, ki že imajo urejeno dokumentacijo za pričetek del in z ustreznimi podatki , kot npr, finančna konstrukcija, časovnica izvajanja del, izvajalac.Prepričan je, da bi Občina to morala storiti, tako pa ima občutek , da je OU samozadostna .Sprašuje se tudi zakaj OU ne izvaja sestanka z občani, na katerih bi lahko dajali pobude in predloge tako, kot to počne KSMI?
 5. Meni tudi, da bi Občina kot dober gospodar morala redno izvajati kontrolo lokalnih cest in sprotno izvajati popravila na cestišču , ker bi le tako lahko prihranila veliko denarja, kot pa, da čakajo, da se naredi večja poškodba ceste.
 6. Gospood predlaga ,tudi,  da Občina  pregleda svoje objekte, ki so poškodovani npr. okna , fasade in tudi  izvede popravilo,(okna v knjižnici, na občinski stavbi, fasada Kina) . ker kvarijo ugled in dajo utis neurejenega mesta. Pa tudi zato, ker se dela na ojektih škoda.

Zapisnik zapisala: Dragica Basile

Tretje uradne ure KS Mesto Idrija (povzetki)

Na tretjih uradnih urah prisotni Dragica Basile in Polona Ozebek Lampe

Krajan: Nande Rupnik

Na uradnih urah so bili izpostavljeni sledeči problemi, vprašanja, pobude:

 • Potrebno je namestiti usmerjevalne table, ki bi iz vseh smeri obiskovalca usmerjale do cerkve Sv. Antona;
 • Zakaj cerkev Sv. Antona nima UNESCO-ve table tako kot ostale znamenitosti po mestu?
 • Prebivalci Rožne ulice predlagajo tudi usmerjevalno tablo do Hostla
 • Potrebno je urediti razsvetljavo okrog hostla in po stopnicah, ki vodijo od Hostla v center mesta, te iste stopnice so tudi na več mestih poškodovane in zato nevarne
 • Od Jaška Frančiške proti Grilčevi bi bilo potrebno na ključnih točkah strmega klanca postaviti ograjo (nevarnost zdrsa, padca, asfalt drsi)
 • Izjemno neugledna so cvetlična korita pred objektom bivšega Nanosa (plevel je visok že do 50cm), predlaga se, da v imenu KS spišemo lastniku objekta prijazen poziv k ureditvi (lastnik je Borut Zajc, podjetje Amalteja RE d.o.o.)
 • Neugledni so tudi smetnjaki po mestu, npr. stavba Magazina je z obeh strani objeta s smetnjaki; drugje vidimo veliko sodobnejše, moderne rešitve
 • Galerija Sv. Barbare je bila letos marca dana v upravljanje Mestni knjižnici in čitalnici Idrija, za kulturni program v tej galeriji nameni občina 2.500€ letno. Za vzdrževanje nič. Na objektu so številne težave, na katere se opozarja že od njenega odprtja pred 14 leti. Objekt naj tudi še vedno ne bi imel uporabnega dovoljenja. Natančen popis in opis potrebnih del je priloga temu zapisniku. Pred cca 3 leti so celo prišli na ogled in dorekli rešitve, vendar do izvedbe ni prišlo.
 • Tudi mestni trg naj še vedno ne bi imel uporabnega dovoljenja. Najslabši scenarij za občino oz njen proračun: če se nekdo težje poškoduje na tem trgu, toži občino in prejme visoko odškodnino
 • Oddelek za družbene dejavnosti je pripravil osnutek gradiva: Lokalni kulturni program Občine Idrija 2023-2030, ki je do 20.junija dan v javno obravnavo. Ogled gradiva in oddaja pripomb je možen v mali sejni sobi Občine Idrija po določenem urniku. Možen pa je ogled tudi na spletni strani občine (https://www.idrija.si/objava/767602), kjer je pripravljen tudi obrazec za pripombe.

Predlog k zadnji točki je bil podan, da KSMI na svojem FB profilu pozove vsa kulturna društva k oddaji mnenj. Pozanimamo pa se tudi pri JSKD ali so obvestilo oz. poziv poslali svojim članom.

Uradne ure so bile zaključene ob 17:00

Druge uradne ure KS Mesto Idrija (povzetki)

 • 19. APRILA 2023

Na uradnih urah sva bili dne 19.4.2023 prisotni članici sveta KS Mesto Idrija Damjana Žonta in Metka Fortuna.

S strani krajanov je bilo povedano:

 • v Prelovčevi ulici 3 so prazni poslovni prostori z umazanimi stekli, ki kazijo podbo mesta. Krajanka predlaga, da se lastnike ali najemnike pozove, da okna očistijo.
 • Preveriti je potrebno možnost raztresa pepela pokojnikov v Idriji. Menda v Idriji to ni mogoče.
 • Zbirni center Ljubevč naj bo enkrat tedensko odprt do 17.00.
 • Za skupno dobro mesta bi lahko občasno animirali tudi brezposlene osebe.

Prve uradne ure KS Mesto Idrija (povzetki)

 • 23. MARCA, 2023

 Dne 22.3.2023 so bile po dolgih letih premora in zatišja ponovno izvedene uradne ure za krajane. V nadaljevanju posredujemo kratek povzetek izpostavljenih tem s strani krajanov, ki so se opogumili ter prišli na pogovor.

 • Idrija razvojno zaostaja za vsaj 20 let. Cestne povezave nas razvojno gledano oddaljujejo in omejujejo tako gospodarsko, kot turististično. Četrta razvojna os bo šla mimo nas, kar bo nedvomno prineslo s sabo tudi določene posledice. Kakšna je strategija Občine glede tega?
 • Turizem … Idrija nujno potrebuje hotel srednjih zmogljivosti. Zakaj ne v Kajzer? Zakaj se v Idriji na more zgraditi bazena, mestne plaže? Izboljšanje na področju turizma je nujno potrebno. Kakšna je tu strategija Občine?
 • Bela … pobiranje parkirnine/vstopnine v trenutni obliki je nesmiselno in nima nekega pomembnega finančnega benefita. Zakaj se ne preveri opcija uvedbe rampe, npr. Pred Fežnarjem, lokalni prebivalci bi imeli brezplačno karto, Idrijčani npr. letno karto za recimo 30€, vsi ostali dnevni obiskovalci pa bi pač na rampi plačali za vstop na območje Bele določen znesek 5, 10, 15€ …
 • Povezava s podjetji … v Idriji imamo dve zelo močni podjetji ter seveda tudi več manjših in uspešnih. Žal ni zaznati neke povezave s podjetji, le ta po večini ne živijo s krajem, ne investirajo … kako doseči, da se tu nekaj premakne? Ali ima Občina kak načrt na tem področju?
 • Komunala … zanemarjeni in neočiščeni podporni zidovi. V večini mest so omenjeni zidovi čisti, pri nas ne …
 • Zdravstvo … krajani pričakujemo s strani Občine večji pritisk na ZD Idrija ter več aktivnosti v smeri izboljšanja stanja. Trenutno stanje je več kot resno ter zaskrbljujoče.
 • Parkiranje pred ZD Idrija … prostora praktično ni, kar je sploh za starejše ter gibalno ovirane občane velik problem. Kakšne so aktivnosti Občine v tej smeri?
 • Kanalizacija v Grapi … zadnje tri hiše so bile baje iz projekta izločene in so še zmeraj brez nujno potrebne kanalizacije, kljub večkratnim obljubam, da bodo zadeve urejene. Leta minevajo, omrežnino, kanalnino in ostale dajatve krajani plačujejo.
 • Rake … trenutno stanje je porazno. Velika nevarnost nesreč, poškodb … Kdaj je planirana obnova? Nujno potrebno upoštevati izdelavo prostih prehodov za divjad.
 • Program pluženja. Pogovor z izvajalci zimske službe, dogovorjen bo skupen letni pregled cest in se določijo mesta in aktivnosti (vrsta peska za nasutje in odseki kje se pogreda, posek vej v varovalnem pasu ceste, čiščenje kanalov in obkošnja). Pomembno, da se lahko učinkovito izvaja zimsko službo – pluženje. Dodatno se popiše še preglednost ovinkov in varovalnih ograj na izpostavljenih mestih. Za letno obvestilo krajanom glede delovanja zimske službe se bo preučilo obstoječ tekst in se bo dodalo: Časovni potek in predviden čas za izvedbo po sneženju: start pluženja – soljenje – posipanja za vsak predviden odsek  po izvajalcu, ko se lahko pričakuje prevoznost ceste, poziv krajanom za strpnost v tem kritičem času, ko se dela še izvajajo. Preveritev glede zakonske podlage za kriterije pluženja: predvsem za stranske odcepe in za 500m pas od glavne ceste. Pogoji za nove pogodbe 2023/2024.  Potrebno ozaveščanje ljudi, da naj bodo včasih malo bolj strpni. Smotrneje uporabljati tudi ustrezno zimsko opremo – verige, lopata. 
  Info. s strani izvajalcev: Ekipa za pluženje potrebuje določen čas za očiščenje celotne trase, delo opravljajo poleg svojih rednih služb. V primeru hujših snežnih padavin, je ponavadi, ko se plug vrna na izhodiščno točko lahko tam že novih 20 cm snega. Veje, ki so pod težo snega nagnjene na ceste so zelo moteč faktor in lahko tudi poškodujejo plužna vozila, kateri vrednost ni majhna. Nujno potreben ogled in posek problematičnih odsekov.

One comment

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

sl_SISlovenian