POBUDA ZA DELOVNO RAZPRAVO O DELOVANJU KRAJEVNIH SKUPNOSTI 

Članice in člani Krajevne skupnosti mesto Idrija smo mnenja, da bi morale svetniške skupine pri delovanju v občinskem svetu bolj odprto komunicirati z javnostjo, bolje pojasnjevati in podajati svoja stališča, saj bi si le tako lahko vsak občan ustvaril vtis o delu svetnikov in stališču svetniške skupine. Njihove odločitve pa imajo vpliv na delovanje lokalne samouprave, kvaliteto sprejetih odlokov, na življenje in seveda tudi na razvojne možnosti prebivalcev. 

Preveriti bi bilo potrebno obstoječ odnos občinskega sveta do vloge delovanja KS v lokalni samoupravi ter v katerih postopkih bi lahko izboljšali preglednost, medsebojni način dela ter soodločanje in obveščanje občanov, v pregled pa vključiti tudi preverbo izvršnih pristojnosti KS. Občinski svet je predvsem zakonodajna veja lokalne samouprave, ki naj na predlog župana in pobude krajevnih skupnosti zagotovi ustrezen in pregleden okvir za izvajanje nalog celotne strukture delovanja Občine Idrija. V KS bomo zato osnovali seznam predlogov za ključne postopke, da se nato tudi s pomočjo občinske uprave ugotovi stanje in pridobijo stališča. Z uveljavitvijo enotnih rešitev bi se omogočilo bolj pregledno izmenjavo stališč in izboljšalo formalni vpliv KS na strokovno delo občinske uprave in župana. 

Pobudo za skupno delovno razpravo o delovanju KS bomo jeseni podali v vednost vsem krajevnim skupnostim. Podajamo prva dva predloga, ki bosta vključena v naš seznam.

PREDLOG ŠT. 1 – OBRAVNAVA MNENJ KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Člani sveta KS svoje vloge ne vidimo samo kot administrativno izvajanje nalog, ampak tudi kot aktivno sodelovanje pri podajanju mnenj in predlogov na področjih, ki so v pristojnosti župana in občinskega sveta in sicer:

–  delovanje lokalne samouprave v povezavi s pristojnostmi KS;

–  obravnava in postopek sprejemanja predpisov;

–  izvajanje investicijskih projektov in ukrepov.

POLITIČNI OKVIR – STANJE

Do sedaj smo članice in člani KS podali več mnenj in kljub določenemu napredku pri razumevanju občinske uprave, da se morajo mnenja uvrščati med gradiva za seje občinskega sveta ugotavljamo, da bo tematiko potrebno obravnavati bolj celostno. Trenutno formalno stanje kaže:

– da občinski svet ni zavezan k razpravi in obravnavi mnenj podanih s strani krajevnih skupnosti (se zgolj seznani);

– da občinski svet ni zavezan, da zavzame stališče do podanih mnenj krajevnih skupnosti;

– da župan ni zavezan, da občinski svet obvesti o svojih stališčih na podano mnenje krajevnih skupnosti.

Te spremembe vsekakor sodijo v Poslovnik občinskega sveta Občine Idrija, z dogovorom vseh krajevnih skupnosti in župana pa bi zaveze lahko občinski svet pri svojem delu neformalno uveljavil tudi prej.  

USKLADITEV POSLOVNIKA Z  ODLOKOM KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Poslovnik občinskega sveta Občine Idrija teh postopkov še ne ureja, čeprav imajo krajevne skupnosti skladno z odlokom možnost, da občinskemu svetu podajo svoja mnenja. Trenutno gre za slepo ulico političnega soodločanja in za nedorečenost, kaj se s podanim mnenjem mora zgoditi. Z medsebojnim dogovorom med krajevnimi skupnostmi, županom in občinskim svetom bi se lahko hitro zagotovilo ustrezno rešitev. 

VRNITEV DELA POLITIČNE MOČI NAZAJ KRAJEVNIM SKUPNOSTIM

Z zapisom postopka o nujnosti obravnave mnenja krajevnih skupnosti na občinskem svetu, bi se formalno, kot tudi politično spodbudilo krajevne skupnosti k aktivni participaciji in soodločanju. Tako bi bili krajani bolje obveščeni, krajevnim skupnostim pa bi se ustrezno vrnilo del politične moči pri postopkih urejanja javnih zadev. 

STALIŠČE SVETNIŠKIH SKUPIN

Izpostaviti želimo tudi naše stališče. Če svetniška skupina svojih stališč ne želi ali ne zmore zapisati in jih javno predstaviti, je to slabo tako za demokracijo, kot tudi za kvaliteto odlokov. Obstoječ poslovnik županu in svetnikom daje moč, da lahko enostavno ignorirajo mnenje krajevnih skupnosti, ignorirajo razpravo, ignorirajo podajanje stališč in zgolj glasujejo. Moč funkcije svetnika, ki je zreducirana zgolj na interesno glasovanje!

Ker formalni postopek soodločanja pri podajanju mnenja krajevnih skupnosti trenutno ne obstaja, je s tem tudi zmanjšan sam pomen priprave mnenja in interesa za razpravo med krajevnimi in občinskimi svetniki. Manko teh pravil pa potiska v ospredje napačne vrednote. Namesto jasnih stališč svetniških skupin, so tako kar naenkrat v preveliki meri lahko poudarjeni osebni stiki, interne informacije, parcialni interesi in dogovori, ki pa jih krajani ne poznajo, ko občinski svet sprejema končni predlog predpisa. 

PREDLOG ŠT. 2 – POIMENSKI IZID GLASOVANJA

Glasovanje svetnikov v občinskem svetu predstavlja politično moč pri zastopanju različnih interesov zato menimo, da ima javnost pravico vedeti, ne samo, kako je glasoval svetnik, ampak tudi razloge, zakaj je glasoval ZA ali PROTI. Javnost danes žal nima vpogleda v poimenski izid glasovanja in skozi leta je to vsekakor dodatno prispevalo k zmanjševanju pomena in interesa za politične razprave med svetniki in odgovornosti pri sprejemanju odločitev. 

Ker delo svetnika NI osebni privilegij, podajamo predlog, da se bi za vsako točko obravnave na občinskem svetu objavljalo poimenskih izid glasovanja, kot dodaten zapis v zapisniku. Cilj predloga je, da se okrepi funkcijo in delo svetnika ter javnosti omogoči vpogled v glasovanje svetnikov. Menimo, da je to potrebna sprememba in, da bi rešitev imela pozitiven vpliv na integriteto svetnikov, strokovnost razprav in več vsebinskega odločanja, s tem pa tudi dodatno vzpodbudo k političnemu sodelovanju in iskanju rešitev.

Upamo, da bodo svetniške skupine »benefite« omenjenih predlogov prepoznale jih vzele v obravnavo in se nanje tudi odzvale.

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

sl_SISlovenian